“ODA” – A ONE ROOM DWELLING FOR THE 21 TH CENTURY

“ODA” – A ONE ROOM DWELLING FOR THE 21 TH CENTURY

Atölye Yürütücüleri: Mary Ann Ray // Robert Mangurian

10 - 21 Temmuz 2017

ARCH 478: Design Practices // ARCH 564: Design Implementations
Tarihsel olarak, insan barınakları genellikle tek bir odaya yerleşir. Oturma odası, yemek odası, yatak odası, vb. olmak üzere farklı işlevler için farklı odalardan oluşan çağdaş konut kavramı, belki de gündelik yaşam aktivitelerimizi ve sosyal etkileşimlerimizi parselleyen lüks bir mimari anomalidir. “ODA” - 21. YÜZYIL İÇİN TEK ODALI YERLEŞİM stüdyosu, tek mekandan oluşan ev örneklerinin titizlikle incelenmesini takiben, yaşadığımız bin yılın başında ortaya çıkan yeni yaşam biçimleri ile örtüşen yeni modeller kurgulanması üzerine çalışmayı hedefler.
Stüdyo kapsamında, Los Angeles'taki Schindler Evi, Catalhöyük'teki neolitik konutlar, göçebe çadırları ve gecekondu yerleşimleri üzerinde çalışılacaktır. İstanbul'da bazı gecekondu konutları ziyaret edilip belgelenecek, edimsel bir ev hayatının mimarisini şekillendiren odaları özel bir dikkatle incelenecektir. Belgeleme çalışması, ölçme, çizim, fotoğrafik "taramalar" ve yaşayanlarla yapılan görüşmeler şeklinde gerçekleşecektir.
En az 1:50 ölçekli fiziksel maketler üretilecektir.

Öğrencilerin temel maket yapma araçlarına sahip olmaları beklenmektedir.

Son Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2017
Detaylı bilgi için: Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Lisansüstü Program Koordinatörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr
Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Lisansüstü Araştırma Görevlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI:

BİLGİ Mimarlık Lisansüstü Öğrencileri:

* ARCH 563 ve / veya ARCH 564 kodlu Yüksek Lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14-30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.

* Dersler, BİLGİ Mimari Tasarım ve Tarih, Teori ve Eleştiri Lisansüstü Öğrencilerine ücretsizdir.

BİLGİ Lisans Öğrencileri:

* ARCH 478 ve / veya ARCH 479 kodlu Lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14 -30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.

* Ders ücreti kredi başına 400 TL dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2000 TL dir.

BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

* Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi

* Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

* Fen Bilimleri Enstitüsü’ne verilmek üzere, Program Koordinatörü tarafından imzalanmış, ilgili yaz okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi

* Bütün belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.

* Ders ücreti kredi başına 400 TL dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2000 TL dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: Lisansüstü Öğrenci İşleri: Sennur Ertürk sennur.erturk@bilgi.edu.tr

Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için Öğrenci Muhasebesi Ofisi: Elizabet Nalbandiyan elizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

---------------------------------------------------------------------

STUDIO 1 : “ODA” – A ONE ROOM DWELLING FOR THE 21 TH CENTURY

Workshop Tutors: Mary Ann Ray // Robert Mangurian

10 - 21 July 2017

ARCH 478: Design Practices // ARCH 564: Design Implementations

Architectural Design Graduate Summer School No:2, organized by İstanbul Bilgi University Architectural Design Graduate Program is going to take place between 10 July - 04 August 2017. The program consists of intense, short-term workshops during the summer period, conducted by distinguished names of international architectural practice in order to integrate with the international architectural environment and to enable designers from different cultures to produce together. Detailed information with regards to the Bilgi Architecture Graduate Summer School No:2 Workshops is given below:

Each workshop received and successfully completed will be counted as a 5-credit elective undergraduate course (when 4-coded courses are selected) or an elective graduate course (when 5-coded courses are selected). When two workshops are received and successfully completed, they will be equivalent of two elective courses of 5 credits or - for graduate students - a graduate project studio of 10 credits.

Last Date for Registration: June 30, 2017

For further info: Evren Aysev Deneç (Architectural Design Graduate Program Director) evren.aysev@bilgi.edu.tr

For pre-registration: Hülya Oral (Graduate Program of Architecture Research Assistant) hulya.oral@bilgi.edu.tr

APPLICATION:

BİLGİ Architectural Design Graduate Students:

• Registry can be completed by selecting ARCH 563 and / or ARCH 564 coded courses from the graduate summer school system (Admission will be between 14June - 30 June 2017).

• Admission is free for students enrolled in BİLGİ Architectural Design and History, Theory and Critisizm Graduate Program.

BİLGİ Undergraduate Students:

• Registry can be completed by selecting ARCH 478 and / or ARCH 479 coded courses from the summer school system (Admission will be between 14June - 30 June 2017).

• Admission fee is 400 TL per credit. Admission fee of a 5 credit course is 2000 TL.

Students Who are Not From BİLGİ:

• Transcript photocopy / diploma / student certificate

• Photocopy of valid ID document

• A request letter signed by the Architectural Design Graduate Program Director indicating the wish to take the mentioned courses

• All documents will be handed over to the Graduate Student Office.

• Tuition fee is 400 TL per credit. Tuition fee of a 5 credit course is 2000 TL.

For detailed information about application: Graduate Student Affairs: Sennur Ertürk: sennur.erturk@bilgi.edu.tr

For further information about fees and payment: Student Accounting Office:

Elizabet Nalbandiyan: elizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

Historically, human dwellings have often been accommodated within a single room. The contemporary notion of a dwelling being composed of disparate rooms for disparate functions- living room, dining room, bedroom, etc.- is perhaps an architectural anomaly of luxury that parcel-izes the activities of our daily lives and our social interactions. The studio “ODA” - A ONE ROOM DWELLING FOR THE 21st CENTURY proposes that after carefully studying previous examples of single space houses, new models can be invented to coincide with new ways of life at the beginning of this millennium.

For the studio, we will study the Schindler House in Los Angeles, the neo-lithic dwellings at Catal Huyuk, nomadic tents and gecekondu. In Istanbul, we will visit and document some gecekondu dwellings with special attention paid to the way in which their rooms form an architecture of performative domesticity. The documentation will take the form of measuring, drawing, photographic “scans” and interviews with the dwellers.

Physical models at a scale of 1:50 minimum scale will be produced.

It will be helpful if the students have access to 3D printing of small elements for their models.

Students should have basic model building tools.