Program Hakkında

Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı, mimarlık teorisinin eksen olduğu bir hedef tanımına ve ders içeriğine sahip bulunmaktadır. Bunun anlamı, program ana ekseninde fiziksel çevrenin historiyografik kavranışıyla yetinilmeyip, teorinin de tarihselleştirilmesinin amaçlandığıdır. Mimarlığı kuramsallaştırırken modern öncesi dünyayı değil, en geniş anlamıyla moderniteyi ele alışı ise programın diğer bir eksenini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın öncelikle uzak geçmişle değil, güncel mimarlık meseleleriyle uğraşmak hedefine yönelik bir tercih olduğu söylenebilir. Program kapsamında “güncellik” tanımının da 15. yüzyıl Osmanlı mekan geleneği ile başlayan ve bugüne - günümüz Türkiye’sinin mekansal pratiklerine kadar uzanan aralıkta ele alınması öngörülmektedir. Böyle bir “genişletilmiş” modernite kavramının değişim-dönüşüm olgularını görmeyi en azından kolaylaştırması hedeflenmektedir. Öte yandan, programın bu çok belirgin epistemik tercihinin kaçınılmaz olarak “yer”i görmeyi gerektirdiği de aşikardır. Dolayısıyla, modernlik - sadece ait olduğu zamansallıkta değil, varlık kazandığı “yer”de - kentsel ve metropoliten ortamda, irdelenecektir.

Programın akademik yaklaşımını benzeri yüksek lisans programlarından farklı kılan temel özellik, mimarlık alanındaki üç ana söylemsel pratik olan tarih, kuram ve eleştiriyi bütünsel olarak ele alma çabasıdır. Aslında bu çerçevenin dünya ölçüsünde yaygınlaşmasına karşın, mimarlık tarihi programları çoğu zaman birer yapılar tarihi ve üslupsal analizler disiplini olarak işlenmektedir. Bu geleneksel yaklaşımdan farklılaşan Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı kapsamında, modernitenin problematikleri, kentsel ve metropoliten mekansal geleneklerin değişim, dönüşüm ve üretimi üzerinden sorgulanacaktır.

Program Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  • Program, tüm disiplinlerden gelen katılımcılara açıktır.
  • Program, tezli bir yüksek lisans programıdır. Tüm öğrencilerin, diploma alabilmeleri için tezlerini tamamlaması ve tez jürisinde savunmaları beklenmektedir.
  • Öğrencilerin, tezi birlikte yürütecekleri tez hocalarınının,Tez Araştırması Seminer Dersi’ne kayıt olmadan önce atanması gerekmektedir.
  • Öğrenciler, tez konularını en geç ikinci yarıyıl sonunda veya zorunlı olan Tez Araştırması Seminer Dersi’ne kayıt olmadan önce tez hocaları ile birlikte saptayacaktır.
  • Tez yazım kriterleri, tez savunması ve jüri formasyonu Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından saptanacaktır.
  • Program dahilinde önerilen zorunlu ve seçmeli derslerin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir.
  • Program dili Türkçedir. Dersler, en az %30 oranında İngilizce içerecek şekilde gerçekleştirilir.
  • Öğrenciler, tez konularını en geç ikinci yarıyıl sonunda veya zorunlu olan Teze Hazırlık Semineri’ne kayıt olmadan bir önceki dönemin sonunda kararlaştıracakaları tez hocaları ile birlikte saptayacaktır. Tez yazım kriterleri, tez savunması ve jüri formasyonu üniversite tarafından saptanacaktır.